Pages

2009年9月11日星期五


still got many pic...go facebook see...thx...
anyway,i miz kuching...i miz all of u...
mama
papa
koko
jiejie
BY
squid
lady
molly
zhuoqi
girl gang
boy gang
melody
ruirong
huihui
meizhi
karen
ayu
xiaoyan
cousin
..........
everyone...
still got many pic...go facebook see...thx...
anyway,i miz kuching...i miz all of u...
mama
papa
koko
jiejie
BY
squid
lady
molly
zhuoqi
girl gang
boy gang
melody
ruirong
huihui
meizhi
karen
ayu
xiaoyan
cousin
..........
everyone...